[Solved] 1. Tawag ng mga Espanyol sa subersibong kaisipan ng mga Pilipino _I_L_B_ _ _E_ _ S_O 2. Naging pinakamabilis na daanan

1. Tawag ng mga Espanyol sa subersibong kaisipan ng mga Pilipino _I_L_B_ _ _E_ _ S_O

2. Naging pinakamabilis na daanan ng mga banyaga patungong Pilipinas upang makipagkalakalan. S_ _ _ _ A._ _L na nakapag-aral at mamamayan ng Pilipinas 3. Mayayamang naliwanagan. _LL_ S_ _ A_ _ 4. Sumulpot dahil sa naging masagana ang pamumuhay ng mga katutubong Pilipino. M_ _D_ _ _L_S _5. Minahal ng mga Pilipino dahil sa demokratiko nitong pamamahala sa Pilipinas. C_ _L_ S_ D_ L_ T_ R R_

The correct answer has not yet been found for the question. Our moderators are looking for the most suitable solutions for you. Could you share your comments with us for the answer to this question?

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *